Wanneer uw zoon/dochter ziek is:

Meldt u dit uiterlijk een half uur voor het eerste lesuur van uw zoon/dochter op het volgende
telefoonnummer: 058 234 76 70 (vanaf 8.00 uur telefonisch bereikbaar). U kunt uw
zoon/dochter ook afmelden door gebruik te maken van de ‘afwezigheidsregistratie-knop van
uw Magister-app op uw pc/laptop/smartphone (instructie). Hier kunt u uitsluitend uw kind ziekmelden.

Voor andere absenties kunt u bellen of mailen naar verzuimmarienburg@cvo-nf.nl
Zolang uw zoon/dochter ziek is meldt u hem/haar dagelijks af. Of u meldt uw zoon/dochter
af via de mail verzuimmarienburg@cvo-nf.nl. Stoppen uw afmeldingen, dan betekent dit dat
uw zoon/dochter hersteld is.

Als uw kind een les moet missen, omdat bezoek aan dokter of tandarts niet buiten schooltijd kan of wanneer het een open dag van een vervolgopleiding wil volgen, dan kunt u uw kind hiervoor vrij vragen door een mail te sturen naar verzuimmarienburg@cvo-nf.nl, de verzuimcoördinator verwerkt het verlof in Magister. Graag duidelijk naam, achternaam, reden van absentie en lestijden vermelden die uw kind mist.

Landelijke regels: leerplicht

In Nederland kennen we de leerplicht. De leerplichtige leeftijd eindigt aan het eind van het schooljaar (31 juli) waarin de leerling 16 jaar is geworden. Als de leerling dan nog geen startkwalificatie heeft gehaald, is hij/zij daarna tot 18 jaar – of tot het moment waarop een startkwalificatie behaald is– kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo 2- diploma. 

Extra vakantie en/of verlof

Bij bepaalde omstandigheden kan de directeur van de school bijzonder verlof verlenen. De school is bij het verlenen hiervan gebonden aan de wetgeving over de leerplicht. Een aanvraag moet  altijd schriftelijk worden aangevraagd door de ouder(s)/verzorger(s) en vaak worden voorzien van relevante bewijsstukken. De school heeft die nodig om een eventueel toegekende aanvraag later te kunnen verantwoorden.  

De hiervoor bestemde formulieren vindt u hieronder. Vul de formulieren, die onder download staan, in en stuur deze naar de schoolleiding. Die zal vervolgens met u in contact treden.

Niet naar school?

Als uw zoon/dochter een dag niet naar school kan komen, meld dit dan vóór 8.30 uur. U kunt de school bereiken op het telefoonnummer

(058) 234 76 70